پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان دامپزشكی كشور. دفتر برنامه و بودجه. - وزارت جهاد كشاورزی. دفتر آمار و فناوری اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 18-15/16- تعداد شاغلان (1) بخش دامپزشکی کل کشور برحسب رشته شغلی 1395 - 1396
موضوع
 
جمع
دامپزشک
رشته‌های شغلی کارشناسی(2)
کاردان دامپزشکی
نکنیسین دامپزشکی
سایر رشته‌های شغلی
سال    
18-15- تعداد شاغلان بخش دامپزشکی دولتی بر حسب رشته شغلی
1395 6579 1730 1671 691 1274 119 1094
1396 6792 1870 1596 802 1548 61 915
18-16- تعداد شاغلان بخش دامپزشکی غیر دولتی بر حسب رشته شغلی
1395 ... ... ... ... ... ... ...
1396 ... ... ... ... ... ... ...
1- به استثناء شاغلین مراكز آموزش عالی.
2- رشته‌های شغلی كارشناسی شامل كارشناسان و كارشناسان ارشد می باشد.
مأخذ: سازمان دامپزشكی كشور. دفتر برنامه و بودجه. - وزارت جهاد كشاورزی. دفتر آمار و فناوری اطلاعات - جدول 15/16-18 - سالنامه آماری کشور 1395-1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!