پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان دامپزشکی کشور. دفتر برنامه و بودجه . - وزارت جهاد کشاورزی. دفتر آمار و فناوری اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
 18-17- مراکز درمانی دامپزشکی فعال در بخش خصوصی کل کشور: 1393-1395
سال داروخانه دامپزشکی مراکز مایه کوبی دام درمانگاه دامپزشکی بیمارستان دامپزشکی آزمایشگاه دامپزشکی
1393 1751 1024 777 42 260
1395 1799 1106 921 68 279
1396          
مأخذ: سازمان دامپزشکی کشور. دفتر برنامه و بودجه . - وزارت جهاد کشاورزی. دفتر آمار و فناوری اطلاعات - جدول 17-18- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!