پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات بهزیستی 1395

 بر اسـاس سـرشمـاري عمومـی نفوس و مسکن سـال 1390، حدود یک میلیـون و هجده هـزار نفـر از جمعیـت کشـور داراي حداقـل یک نـوع معلولیـت هستنـد که 6/62 درصــد آنها را مـردان تشکیـل میدهنــد. لازم بــه ذکر است حدود 81 درصـد معلـولیــن کشــور فقـط داراي یک نــوع معلـولیــت هستـنــد. تعداد مراکز دولتی و غیر دولتی تحت پوشش معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال 1395 تعداد 17018 واحد است که نسبت به سال قبل 2/3 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد مددجویان استفادهکننده از این خدمات در سال 1395 حدود یک میلیون و 690 هزار نفر بوده است که نسبت به سال قبل حدود 8/1 درصد افزایش یافته است. تعداد خانوارهاي مستمري بگیر در سال 1395 در معاونت اجتماعی 178812 خانوار بوده است که نسبت به سال قبل 5/0 درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد خانوارهاي مستمري بگیر معاونت توانبخشی در سال 1395 ،324034 خانوار می باشد که نسبت به سال گذشته 9/0 درصد افزایش یافته است. در پایان سال 1395 تعداد واحدهاي کمیته امداد امام خمینی به 1169 رسیده است که نسبت به سال گذشته 9/3 درصد افزایش یافته است. تعداد خانوار تحت حمایت کمیته امداد در این سال به بیش از یک میلیون و 581 هزار خانوار رسیده است که نسبت به سال گذشته 2/18 درصد کاهش داشته است.

در ســال 1395 ،بیش از 397 هــزار و 659 نفــر از اعضا خانوارهاي شاهد، تحــت پــوشش بنیاد شهیــد و امور ایثارگران قرار داشتهاند. همچنین در این سال بیش از 572 هــزار جانبــاز تحت پوشش بنیاد مذکور بودهاند که از این تعداد، درصد جانبازي حدود 237 هـزار نفـر، 25 درصـد و بـالاتـر است. در پــایــان سال 1395 ،تعداد کارگاههاي تحت پوشش سازمان تأمیــن اجتماعــی بیش از 1 میلیون و 119 هــزار کــارگــاه بــوده اسـت. همچنین تعـــداد بیمــهشـدگــان اصلــــی آن ســـازمــان بـــه بیش از 13 میلیـــون و 779 هزار نفر رسیده که نسبت به سال گذشته حدود 5/0 درصد رشد داشته است. تعداد بیمهشدگان آسیب دیده ناشی از کار تحت پوشش این سازمان در سال 1395 ،با کاهش معادل 6/2 درصد نسبت به سال گذشته به 18296 مورد رسیده است. تعداد مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در سال 1395 به ترتیب به 363 و 2718 رسیده است. در ســال 1395 ،بیش از 19/38 میلیــون نفــر بیمــه شده (اصلی و تبعی)، تحت پوشـش سـازمان بیمه سلامت ایران بودهاند که از این تعداد 8/14 درصد را کــارکنــان دولــت، 04/0 درصد را بیمه ایرانیان، 1/23 درصد بیمه همگانی سلامت، 5/58 درصد را روستاییان و 7/3 درصد را سایر اقشار تشکیل دادهاند. در پـایان سال 1395 ،تعداد کل مشترکان حقوقبگیر صنــدوق بــازنشستگــی کشــوري بیش از 1 میلیون و 325 هزار نفر بوده است کـه از این تعداد حدود 2/81 درصد را بازنشستگان تشکیل میدهند و همچنین بیش از 55 هزار مشترك حـقوقبگیر جدید، در این سال بــه این مجموعه اضافه شدهاند که نسبت به سال گذشته 1/34 درصد افزایش یافته است.

 

سالنامه آماری کشور 1395

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!