پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: مرکز آمار ایران
تاریخ ایجاد: 1397
داده‌هائی در مورد تعداد پزشکان و درصد آنها نسبت به جمعیت 1397
 در سال ١٣٩٥ نسبت تعداد پزشك شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بهازاي هر ١٠ هزار نفر جمعيت در كل كشور حدود ٦ پزشك بوده است. مقدار اين شاخص براي استان‌هاي سمنان و يزد به ترتيب با ١٠ و ٩داراي بيشترين مقدار و براي استان‌هاي اردبيل و البرز به ترتيب با ٣ و ٤ داراي كمترين تعداد بوده است.

 

 بر مبناي سالنامه آماري سال١٣٩٥ ، از تعداد ٤٦٨٥٢ پزشك شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشكي، ٣٧ درصـد پزشـك متخصص، ٣٤ درصـد پزشـك عمومي، ١٠ درصد دكتـراي تخصصي، ٩ درصـد دنـدانپزشك، ٥ درصد پزشك فوق تخصص، ٤ درصد داروساز و ١ درصد دكتراي علوم آزمايشگاهي بوده است.

تعداد پزشكان شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي طی ٥ سال گذشته (١٣٩١ لغایت ١٣٩٥) به طور متوسط ٦,٥ درصد رشد داشته است.

     در سال ١٣٩٥ نسبت تعداد پزشك شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بهازاي هر ١٠ هزار نفر جمعيت در كل كشور حدود ٦ پزشك بوده است. مقدار اين شاخص براي استان‌هاي سمنان و يزد به ترتيب با ١٠ و ٩ داراي بيشترين مقدار و براي استان‌هاي اردبيل و البرز به ترتيب با ٣ و ٤ داراي كمترين تعداد بوده است.

در سال ١٣٩٥ تعداد ٩٥٤ بيمارستان فعال در كشور وجود داشته كه نسبت به سال ١٣٩٤ معادل ٦ درصد افزايش يافته و ٨٠ درصد از بيمارستان‌ها، دولتي و ٢٠ درصد غیردولتی بوده است.

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!