پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان تامین اجتماعی - دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396
 16-26- تعداد مراكز درمانی ملكی و طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی 1380 - 1396
سال
مراکز ملکی مراکز طرف قرار داد
جمع بیمارستان(1) درمانگاه عمومی و تخصصی دی کلینیک جمع بیمارستان(1) درمانگاه عمومی و تخصصی دی کلینیک مراکز بهداشتی و درمانی
1380 313 55 246 12 5484 629 535 17 4293
1385 329 67 256 6 5779 673 840 63 4203
1390 342 67 268 7 5841 726 1311 83 3721
1393 354 71 276 7 2471 677 1607 98 (2)...
1394 356 70 279 7 2611 791 1712 108 (2)...
1395 363 72 284 7 2718 820 1776 122 (2)...
1396 364 70 289 5 2832 854 1859 119 2)...
1- شامل بیمارستانهای میلاد ، صدر و البرز نمی باشد
2- تعداد مراکز بهداشتی درمانی طرف قرار در سال 1393 لغایت 1396 به دلیل نبود تعاریف و مفاهیم یکسان، اعلام نشده است.
مأخذ- سازمان تامین اجتماعی - دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی - جدول 26-16- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!