پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 18-5- تعداد تخت‌های فعال بخش های بیمارستانی 1393-1396
سال جمع روانی سوختگی مراقبت های ویژه (آی سی یو) مراقبت‌های قلبی (آی سی یو) مراقبت‌های ویژه نوزادان (آی سی یو) سایر
1393 110485 10299 887 6374 4887 2169 85869
1394(1) 110873 8935 840 6628 4849 2405 87216
1395 118156 9870 894 7642 5331 2771 91648
1396 125566 10332 914 8212 5589 3088 97431
1- ارقام توسط سازمان ذیربط تجدیدنظر شده است. (تعداد تخت بخش روانی در استان مرکزي از تعداد 5995 به 30 تخت و در استان کرمان از 44 تخت به 371 تخت تغییر یافته است).
مأخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات - جدول 5-18- سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!