پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396
18-9- مؤسسات تشخیصی درمانی هسته‌ای برحسب نوع وابستگی 1375 - 1396
سال
جمع
    دولتی   غیر دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تأمین اجتماعی سایر نهادها و ارگان‌های دولتی خیریه خصوصی
1375 1344 647 ... ... ... 493
1385 2227 761 ... ... ... 1087
1390 2802 726 ... ... ... 1421
1393 2889 661 160 212 110 1746
1394 3070 716 168 232 114 1840
1395 3246 805 171 237 104 1929
1396 3387 814 189 221 110 2053
مأخذ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - جدول 9-18- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!