پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 18-11- تعداد درمانگاه، کلینیک و پلی کلینیک بر حسب نوع وابستگی 1380-1396
سال
جمع
دولتی غیر دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تأمین اجتماعی سایر نهادها و ارگان‌های دولتی خیریه خصوصی
1380 ... ... ... ... ... ...
1385 ... ... ... ... ... ...
1390 ... ... ... ... ... ...
1391 ... ... ... ... ... ...
1392 ... ... ... ... ... ...
1393 3463 827 243 604 260 1529
1394 4168 1180 370 607 269 1842
1395 4423 1207 297 653 280 1986
1396 4374 912 302 659 296 2205
مأخذ: اقتابس از داده‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات - جدول 11-18- سالنامه آماری کشور 1395+1306
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!