پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
 18-12- -تعداد پایگاه هاي اورژانس پیش بیمارستانی 1380-1395
سال جمع شهری روستائی
1380 ... ... ...
1385 ... ... ...
1390 ... ... ...
1391 ... ... ...
1392 ... ... ...
1393 2022 822 1200
(1)1394 2159 769 1390
1395 2270 828 1442
1- اطلاع توسط سازمان ذیربط تجدیدنظر شده است.( اطلاعات پایگاه اورژانس استان تهران به تعداد 27 پایگاه شهري و 37 پایگاه روستایی تغییر یافته است).
مأخذ: اقتباس از داده‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات - جدول 12-18- سالنامه آماری ایران 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!