پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت بهداشت
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1368
 تعداد مؤسسات درمانی کشور و تعداد تخت برحسب سازمان اداره کننده 1364-1367
سال
جمع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خصوصی سایر
مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت
1364 586 70184 425 55163 114 8755 47 6266
1365 592 72321 426 56811 117 8489 49 7021
1366 599 74365 436 58273 112 8254 51 7838
1367 609 77804 445 61394 110 7912 54 8498
1- مشخصات 6 بیمارستان در استان تهران از آمار سال 1366 استفاده شده است.
مأخذ: وزارت بهداشت .... - درج در سالنامه آماری 1367 - منتشر شده در 1368
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!