پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393

گزیدهء اطلاعات مراکز درمانی 1393

در سال 1393 تعداد کل بیمارستانهاي کشور 895 بیمارستان بوده است، که از این تعداد 721 بیمارستان )80/6 درصد( به بخش دولتی و 174 بیمارستان )19/4 درصد( به بخش غیر دولتی تعلق داشته اند.

در این سال تعداد کل تخت‌هاي بیمارستانی 144901 تخت بوده که از این تعداد 110485(76/25 درصد) آن تخت فعال بودهاند. در سال 1393 سرانه تخت فعال در کشور به ازاء هر 1000 نفر جمعیت 1/42 تخت بوده است. در این سال سرانه بیمارستان‌هاي فعال در کشور به ازاء هر 100000 نفر جمعیت 1/15 بیمارستان بوده است. در سال 1393 تعداد 4657 مرکز بهداشتی و درمانی، 2401 پایگاه بهداشت و 17644 خانه بهداشت فعال در سطح کشور وجودداشته است. همچنین در این سال 5481  ازمایشگاه تشخیص پزشکی، 10069 داروخانه فعال، 2022 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در کشور وجود داشته است.

مأخذ:   مرکز آمالر ایران - گزیده اطلاعات بهداشت و درمان - سالنامه آماری کشور 1393

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!