پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396
 2-11-- میزان انتشار گارهای آلاینده گلخانه‌ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش صنعت بر حسب نوع 1385-1396 (تن)
شرح اکسیدهای نیتروژن (NOX) دی اکسید گوگرد (SO2) تری اکسید گوگرد (SO3) منواکسید کربن (CO) ذرات معلق (SPM) دی اکسید کربن (CO2) متان (CH4) نیتروس اکساید (NO2)
1392 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1393
1385 131299 138668 1995 16473 15157 61522460 0 0
1388 166167 343374 5116 33740 18278 84862090 2137 329
1389 168212 300397 4467 32295 18143 88554272 2135 329
1390 162056 190465 2806 24553 16776 91536175 2009 316
1391 168065 202589 2996 14687 17228 94598785 2075 279
1392 162924 171867 2516 15669 16968 93437617 2023 267
بنزین 397 44 --- 10290 38 69946 3 1
نفت سفید 9 45 --- 15 --- 49215 2 0,4
نفت گاز 13055 40993 522 522 3917 7356976 298 60
نفت کوره 27812 130536 1994 10 2781 8980898 348 70
گاز طبیعی 121651 249 --- 4832 10232 76836155 1370 137
گاز کک --- --- --- --- --- 66252 0,3 0,03
گاز کوره بلند --- --- --- --- --- 78175 1,76 0,18
1393 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1394
1393 173129 172715 2530 21945 17793 100392669 2138 279
بنزین 624 69 -- 16170 60 109915 5 1
نفت سفید 4 19 -- 6 -- 21092 1 //
نفت گاز 12875 40428 515 515 3863 7255539 294 59
نفت کوره 28109 131930 2015 10 2811 9076803 352 70
گازمایع 34 // -- 22 -- 51306 1 //
گاز طبیعی 131483 269 -- 5222 11059 83045955 1480 148
گاز کک -- -- -- -- -- 107528 2 //
گاز کوره بلند -- -- -- -- -- 724531 2 //
1394 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1394
1394 157225 107646 1545 16663 16029 94462067 1931 239
بنزین 424 47 -- 10990 41 74704 3 1
نفت سفید 5 22 -- 7 -- 24217 1 //
نفت گاز 11879 37398 475 475 3564 6693974 271 54
نفت کوره 14917 70013 1070 6 1492 4816915 187 37
گازمایع 35 // -- 23 -- 53854 1 //
گاز طبیعی 129965 266 -- 5162 10932 82087473 1463 146
گاز کک -- -- -- -- -- 126626 3 //
گاز کوره بلند -- -- -- -- -- 584303 2 //
1395 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1396
1395 162488 101396 1438 23981 16712 98693387 2003 247
بنزین 696 77 . 18043 67 122643 5 1
نفت سفید 5 24 . 8 . 26040 1 //
نفت گاز 13131 41231 525 525 3939 7399804 300 60
نفت کوره 12738 59786 913 5 1274 4113385 159 32
گازمایع . . . 1 . 1189   //
گاز طبیعی 135918 278 . 5399 11432 85847436 1530 153
گاز کک ... ... ... ... ... 168537 4 //
گاز کوره بلند ... ... ... ... ... 1014453 4 //
مأخذ: .وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!