پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: .زارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی
  میزان انتشار گارهای آلاینده گلخانه‌ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش کشاورزی (تن)
شرح اکسیدهای نیتروژن (NOX) دی اکسید گوگرد (SO2) تری اکسید گوگرد (SO3) منواکسید کربن (CO) ذرات معلق (SPM) دی اکسید کربن (CO2) متان (CH4) نیتروس اکساید (NO2)
داده‌های زیر مربوط است به سالنامه آماری 1393
1385 66602 68185 415 18968 29072 11114290 000 000
1388 72365 73758 449 28545 31487 13662214 827 4889
1389 71174 73105 444 17158 31095 13718063 741 4834
1390 60871 62639 381 14128 26593 12344301 642 4136
1391 60900 62542 380 14690 26607 12612274 649 4138
1392 60110 61659 375 14141 26277 12937229 644 4087
بنزین 38 4 --- 980 4 6662 8 0,2
نفت سفید 16 76 --- 25 --- 82806 3 1
نفت گاز 60050 61551 375 13136 26273 10575054 592 4082
نفت کوره 6 28 --- 0,002 0,1 1937 0,1 0,02
گاز طبیعی 000 000 000 000 000 2270770 40 4
داده‌های زیر مربوط است به سالنامه آماری 1394
1393 54004 55519 340 12234 23604 12474815 590 3672
بنزین 16 1 --- 420 2 2855 3 //
نفت سفید 10 46 --- 15 --- 49475 2 //
نفت گاز 53939 55288 337 11799 23598 9498980 532 3666
نفت کوره 39 183 3 // 4 12594 // //
گاز طبیعی -- -- -- -- -- 2910911 52 5
داده‌های زیر مربوط است به سالنامه آماری 1395
1394 -- -- -- -- -- 15055261 302 36
بنزین -- -- -- -- -- 408076 17 3
نفت سفید -- -- -- -- -- 947221 37 7
نفت گاز -- -- -- -- -- 9276722 165 17
نفت کوره -- -- -- -- -- 3766856 73 7
گاز طبیعی -- -- -- -- -- 656385 10 1
مأخذ: .زارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی - سالنامه آماری 1393+1394+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!