پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 - 1395
 میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای ناشی از مصرف انواع سوخت در نیروگاه‌های تابع وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ بر حسب نوع نیروگاه و آلاینده. (تن)
شرح اکسیدهای نیتروژن (NOX) دی‌اکسید گوگرد (SO2) تری‌اکسید گوگرد (SO3) منواکسید کربن (CO) ذرات معلق (SPM) دی‌اکسید کربن (CO2) متان (CH4) نیتروس اکساید (N2O)
1392 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1393
جمع 678024 910658 6574 162707 36199 179825215 4725 803
وزارت نیرو 2690073 619297 3403 149040 17857 88373595 2329 408
بخاری 142725 590822 2642 145066 12433 57529918 1603 299
گازی 62266 18457 467 2244 3370 20292167 452 67
سیکل ترکیبی 63957 9643 288 1730 2030 10488313 271 41
دیزلی 124 375 6 0,1 24 63197 3 1
بخش خصوصی 393461 291029 3165 10669 17914 84238402 2318 387
بخاری 69643 215488 1069 4145 4822 20339905 616 118
گازی 110764 48605 1016 3124 6111 30765391 787 126
سیکل ترکیبی 213054 26936 1080 3400 6981 33133106 915 143
صنایع بزرگ 15490 332 6 2998 428 7213218 78 8
1393 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1394
جمع 651610 627934 4586 177660 31105 177744913 4243 654
وزارت نیرو 257456 483123 2471 155839 14712 78698285 1975 324
بخاری 138513 465384 1985 151913 10165 49524015 1337 237
گازی 51942 10912 276 1960 2677 18361387 377 51
سیکل ترکیبی 66874 6445 204 1967 1846 10744283 258 35
دیزلی 127 382 6 // 24 68599 3 1
بخش خصوصی 380041 144633 2109 18943 15965 91734122 2182 321
بخاری 43711 83540 491 11745 3118 17691697 428 68
گازی 108717 39492 870 3306 6479 38254430 874 129
سیکل ترکیبی 227612 21600 747 3891 6368 35787994 880 124
صنایع بزرگ 14113 179 6 2878 428 7312507 86 9
1394 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1395
جمع 627724 437381 4158 162624 30330 174010543 4201 630
وزارت نیرو 247168 351775 2832 140313 15973 74999268 2132 359
بخاری 143232 341433 2527 136506 12059 47007644 1562 288
گازی 41417 7372 196 1522 2341 17551116 338 43
سیکل ترکیبی 62418 2664 104 2284 1554 10385483 230 28
دیزلی 102 307 5 0 19 55024 2 0
بخش خصوصی 366680 85442 1323 19499 13852 91944288 1979 262
بخاری 44586 41681 182 12804 2162 16021139 320 42
گازی 88617 26921 591 2852 5759 38869815 812 109
سیکل ترکیبی 233477 16841 550 3842 5931 37053334 847 111
صنایع بزرگ 13876 163 3 2813 505 7066987 90 9
مأخذ: وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!