پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت ورزش و جوانان - شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395
 19-28- تعداد اماكن ورزشی به تفكیک روباز و سرپوشیده 1390-1395
سال
روباز سرپوشیده
تعداد مساحت تعداد مساحت
1390 6322 44048280 14907 12341222
1391 6425 43859407 15702 12871191
1392 6500 44194828 16232 13160940
1393 6606 46552312 16336 13390292
1394 6818 46523000 16050 13509472
1395 ... ... ... ...
مأخذ - وزارت ورزش و جوانان - شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور - جدول 19-28- سالنامه آماری کشور 1393+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!