پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت ورزش و جوانان
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 19-28- تعداد اماکن ورزشی به تفکیک نوع مکان و جنس 1396
موضوع 1396 1397 1398 1399
جمع کل 8010      
سالن ورزشی 4604      
زمین ورزشی 2578      
استخر 318      
استادیوم ورزشی 208      
پیست 152      
زورخانه 135      
سایر 23      
مأخذ - وزارت ورزش و جوانان - جدول 28-19- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!