پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت ورزش و جوانان - شرکتتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395
 19-29- تعداد اماکن ورزشی برحسب نوع مالکیت 1390 - 1395
سال
دولتی خصوصی
روباز سرپوشیده روباز سرپوشیده
تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت
1390 6081 42451735 10391 10730836 241 1596545 4516 1610387
1391 6139 41980070 10695 11055481 286 1879337 5007 1815711
1392 6191 42230190 10939 11249221 309 1964638 5293 1911719
1393 6284 44487369 11084 11449518 322 2064943 5253 1941475
1394 6295 44512184 11187 11573145 323 2010816 5263 1936327
1395 ... ... ... ... ... ... ... ...
مأخذ: وزارت ورزش و جوانان - شرکتتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور - جدول 29-19- سالنامه آماری کشور 1393+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!