پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر. دفتر آمار، فناوری اطلاعات و محاسبات بیمه ای
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 16-28 -تعداد بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1385-1396
سال
بیمه شدگان مستمری بگیران  
تعداد کارگزاری
جمع کشاورزان، روستائیان، عشایر و سایر(1) تحت پوشش کمیته امداد تحت پوشش سازمان بهزیستی از کار افتاده فوتی بازنشستگی
1385 348326 342735 5427 164 3 1982 . 2684
1390 956237 775884 140670 39683 263 14722 . 3488
1391 1025149 844702 140743 39704 329 17684 . 3514
1392 1133014 947619 140838 44557 396 21170 . 3533
1393 1325307 1134286 142166 48755 882 25889 . 3579
1394 1423359 1229997 142216 51146 1987 31548 . 3581
1395 1509807 1315861 142272 51674 3128 36493 . 3582
1396 1639114 1495536 92046 51532 4411 46664 31924 1880
1- سایر در بیمه شدگان شامل اعضای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، نظام پزشكی، رانندگان حمل و نقل بار و مسافرین شهری ساكن در شهر های زیر ٢٠ هزار نفر می باشند.
مأخذ: اقتباس از داده‌های صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر. دفتر آمار، فناوری اطلاعات و محاسبات بیمه ای - جدول 28-16- سالنامه آماری کشور 1395 و جدول 25-16 از سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!