پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395
 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار، تعداد افراد با سواد و بیسواد : آبان 1390
جنس
جمع
با سواد بی سواد
اظهار نشده
ندارد 1 نفره 2 نفره 3 نفره 4 نفره و بیشتر ندارد 1 نفره 2 نفره 3 نفره 4 نفره و بیشتر
مرد و زن 21110481 1614873 2027891 6876806 4641691 6865655 14580412 3831556 2244072 261751 109125 83565
مرد و زن 18562509 866389 1351987 6371415 4288981 5612622 13476886 2528632 2142126 243924 100226 71015
زن 2548072 748484 675901 505391 352710 253033 1103926 1302924 101946 17827 8899 12550
مأخذ- مركز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1393
                         
                         
                         
 خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار، تعداد افراد با سواد و بیسواد : آبان 1395
جنس
جمع
با سواد بی سواد
اظهار نشده
ندارد 1 نفره 2 نفره 3 نفره 4 نفره و بیشتر ندارد 1 نفره 2 نفره 3 نفره 4 نفره و بیشتر
مرد و زن 24139490 1789612 2627036 7972207 5955998 5773984 17997430 3895670 1965842 192580 67315 10653
مرد 21067737 946483 1668169 7303870 5564948 5575751 16432257 2516205 1871226 178285 61248 8516
زن 3061753 843129 958867 668337 391050 198233 1566173 1379465 94616 14295 6067 2137
مأخذ: نقل از داده‌های مركز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!