پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 مأخذ - مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري 1395
موضوع زمینه 1393 1395 1396 1397 1398 1399
جمع
خانوار 21185647 24196035        
جمعت 75149669 79926270        
ساکن در نقاط شهری
خانوار 15427848 18125488        
جمعت 53646661 59146847        
ساکن در نقاط روستائی
خانوار 5744614 6054939        
جمعت 21446783 20730625        
غیر ساکن
خانوار 13185 15608        
جمعت 56225 48798        
مأخذ - مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري - جدول 7-3- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!