پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: درگاه ملی آمار
تاریخ ایجاد: 1398
 نسبت هزينه 10، 20 و 40 درصد ثروتمندترين به 10، 20 و 40 درصد فقيرترين جمعيت در كل كشورسال هاي 98-1363
شرح *1363 *1370 1380 1390 1395 1396 1397 1398
نسبت هزينه ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين جمعيت 16,59 19,2 16,43 11,09 12,99 13,65 14,45 13,69
نسبت هزينه بيست درصد ثروتمندترين به بيست درصد فقيرترين جمعيت 9,46 10,29 9,61 6,78 7,61 8 8,36 7,97
نسبت هزينه چهل درصد ثروتمندترين به چهل درصد فقيرترين جمعيت 4,85 5,05 4,9 3,8 4,1 4,26 4,41 4,25
*: غیر وزنی
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!