پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: درگاه ملی آمار
تاریخ ایجاد: 1398
تاریخ قرائت: 1399
 هزینه و درآمد خانوارهای کل کشور - ضريب جيني سال‌هاي 98-1363 :  (دهك وزني) 1363-1398
شرح *1363 *1364 *1370 1380 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
ضريب جيني 0,4291 0,425 0,4383 0,4304 0,37 0,3659 0,365 0,3788 0,3851 0,39 0,3981 0,4093 0,3992
*: غیر وزنی
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!