پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: درگاه ملی آمار
تاریخ قرائت: 29.5.2021
 سهم 20 درصد فقيرترين جمعيت در سال‌هاي 98-1363 : كل كشور- (دهك وزني)
شرح *1363 *1364 *1370 1380 1381 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
سهم بيست درصد فقيرترين جمعيت 0,0529 0,0535 0,0492 0,0522 0,0525 0,0663 0,067 0,0679 0,0629 0,0627 0,0613 0,0591 0,058 0,0596
*: غیر وزنی
درگاه ملی آمار - - قرائت شده در 6.6.2021
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!