پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان ثبت احوال کشور - دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 3-28- ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستایی 1389-1396
سال جمع نقاط شهری نقاط روستائی
  ازدواج طلاق ازدواج طلاق ازدواج طلاق
1380 641940 60500 496229 54536 145711 5964
1390 874792 142841 631457 121091 243335 21750
1396 605404 176922 ... ... ... ...
مأخذ :سازمان ثبت احوال کشور - دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت - جدول 28-3- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!