پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: اداره آمار اقتصادی - شاخص‌های ماهانه اقتصادی
تاریخ ایجاد: فروردین 1395
 شاخص‌های قیمت از 1385 تا فروردین 1395 (100=1390)
دوره
شاخصبهاي كالاها و خدمات مصرفي شاخص بهای تولید کننده شاخص بهای کالاهای صادراتی
شاخص کل
درصد نسبت به:
شاخص کل
درصد نسبت به:
شاخص کل
درصد نسبت به:
دوره قبل دوره مشابه سال قبل دوره قبل دوره مشابه سال قبل دوره قبل دوره مشابه سال قبل
سال 1385 44,6 12,1 ... 42,8 11,5 ... 56,2 16,7 ...
سال 1386 52,8 18,4 ... 49,2 15,0 ... 69,3 23,3 ...
سال 1387 66,1 25,4 ... 59,5 20,9 ... 84,6 22,1 ...
سال 1388 73,3 10,9 ... 63,9 7,4 ... 78,9 -6,8 ...
سال 1389 82,3 12,3 ... 74,5 16,6 ... 87,6 11,0 ...
سال 1390 100,0 21,5 ... 100,0 34,2 ... 100,0 14,2 ...
سال 1391 130,5 30,5 ... 132,4 32,4 ... 224,1 124,1 ...
سال 1392 175,9 34,7 ... 178,1 34,5 ... 273,0 21,8 ...
سال 1393 203,2 15,6 ... 204,5 14,8 ... 271,7 -0,5 ...
سال 1394 227,5 11,9 ... 214,5 4,9 ... 228,3 -16,0 ...
فروردین 1394 219,6 1,3 16,5 209,0 0,2 8,9 243,9 -3,4 -12,3
فروردین 1395 235,9 0,5 7,4 216,3 0,2 3,5 211,4 2,2 -13,3
درصد تغییرات از اعداد کامل محاسبه شده است.
مرکز آمار ایران - اداره آمار اقتصادی - شاخص‌های ماهانه اقتصادی - فروردین 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!