پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران- دفتر شاخص‌ها
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 22-1- شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور در گروه‌های اصل به تفکیک ماه 1390-1396 (100=1395)
گروه موضوع 1390 1395 1396
کل
شاخص 42,8 100,0 108,2
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 6,9 8,2
خوراکی و آشامیدنی‌ها
شاخص 37,2 100,0 112,3
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 7,4 12,3
دخانیات
شاخص 29,1 100,0 106,9
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 11,9 6,9
پوشاک و کفش
شاخص 38,7 100,0 106,1
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 6,0 6,1
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها
شاخص 49,5 100,0 107,3
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 6,2 7,3
مبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و نگهداری آنها
شاخص 40,5 100,0 105,4
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 4,4 5,4
بهداشت و درمان
شاخص 38,8 100,0 107,2
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 9,2 7,2
حمل و نقل
شاخص 42,7 100,0 104,9
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 5,3 4,9
ارتباطات
شاخص 75,7 100,0 103,1
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 1,3 3,1
تفریح و فرهنگ
شاخص 39,9 100,0 107,5
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 5,4 7,5
آموزش
شاخص 52,2 100,0 111,3
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 13,0 11,3
هتل و رستوران
شاخص 38,7 100,0 106,8
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 8,6 6,8
کالاها و خدمات متفرقه
شاخص 41,0 100,0 107,9
درصد تغییر نسبت ماه مشابه سال قبل xx 10,7 7,9
مأخذ: مرکز آمار ایران- دفتر شاخص‌ها - جدول 1-22- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!