پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر شاخص قیمت‌ها
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 22-13 -شاخص قیمت تولیدکننده برحسب بخش هاي اصلی اختصاصی و درصد تغییرات آنها 1390-1396 (100 =1390)
شرح
شاخص کل قیمت تولیدکننده کشاورزی صنعت معدن تولید برق بخض اختصاصی خدمات
شاخص درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل
1390 100,0 xx 101,0 xx 102,0 xx 100,0 xx 100,0 xx 100,0 xx
1395 209,4 6,0 221,6 3,1 201,3 5,3 197,8 -4,1 131,1 -4,5 222,8 8,9
1396 236,4 12,9 254,7 14,9 232,4 15,5 232,0 17,3 120,5 -8,1 242,6 8,9
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر شاخص قیمت‌ها - جدول 13-22- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!