پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: اداره آمار اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
 شاخص بهای تولید کننده بر حسب گروه‌های اصلی و اختصاصی 1375 - 1393 (100=1390)
گروه‌های کالا و خدمات ضریب اهمیت 1375 1380 1385 1389 1390 1391 1392 1393 درصد تغییر سال 1393 به سال 1392
شاخص گل 100/0 ---- 23 42,8 74,5 100/0 132,4 178,1 204,5 14,8
گروه‌های اصلی
کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 17,12 ---- 24,7 44,2 85,4 100/0 139,3 199,9 227,3 13,7
ساخت (صنعت) 51,99 ---- 22,1 37,3 64,8 100/0 137,4 185,4 203,8 9,9
حمل و نقل و انبارداری(1) 18,53 ---- ---- ---- ---- 100/0 120,3 156,3 196,6 25,8
هتل و رستوران 0,91 ---- 19,6 39,3 84,1 100/0 133,0 181,0 218,6 20,8
اطلاعات و ارتباطات(1) 2,03 ---- ---- ---- ---- 100/0 103,8 110,7 129,3 16,8
آموزش 3,83 ---- 19,6 51,3 87,7 100/0 114,5 129,8 147,8 13,9
بهداشت و مددکاری اجتماعی 4,83 ---- 17,2 38,7 83,9 100/0 126,6 171,8 232,6 35,4
سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 0,75 ---- 15,6 34,2 81,5 100/0 128,9 176,1 221,3 25,7
گروه‌های اختصاسی
کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 17,12 ---- 24,7 44,2 85,4 100/0 139,3 199,9 227,3 13,7
ساخت (صنعت(2) 51,99 ---- ----- 37,3 64,8 100/0 137,4 185,4 203,8 9,9
خدمات 30,89 ---- 24,7 53,9 87,0 100/0 120,1 153,6 193,0 25,7
1) اين دو گروه اصلي در تجديدنظرهاي قبل از(100=1390) به صورت يك گروه با نام "حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات" بوده است..
2) اين گروه اختصاصي در تجديد نظر(100=1376) شامل"مواد معدني، محصولات صنعتي و تأمين آب، برق و گاز" بوده است.
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره آمار اقتصادی - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!