پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: مرکز آمار ایران
تاریخ ایجاد: 3.12.1395
 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری – بهمن سال 1395
1390=100 شاخص قیمت شهری (CPI)
کالاهای غیر خوراکی و خدمات خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات شاخص کل دوره زمانی
222.8 279.9 237.4 دی 1395
223.2 282.3 238.3 بهمن 1395
       
    درصد تغییرات ماهانه شاخص (CPI)
کالاهای غیر خوراکی و خدمات خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات شاخص کل دوره زمانی
0.7 1.0 0.8 دی 1395
0.2 0.8 0.4 بهمن 1395
    درصد تغییرات شاخص (CPI) نسبت به ماه مشابه سال قبل
کالاهای غیر خوراکی و خدمات خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات شاخص کل دوره زمانی
5.8 7.5 6.3 دی 1395
6.3 9.0 7.1 بهمن 1395
    نرخ تورم 12 ماهه شاخص
کالاهای غیر خوراکی و خدمات خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات شاخص کل دوره زمانی
6.9 6.9 6.9 دی 1395
6.7 7.1 6.8 بهمن 1395
مآخذ آمارهای فوق: مرکز آمار ایران – 3.12.1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!