پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: شاخص قیمت‌ها
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393

گزیده اطلاعات شاخص‌های قیمت 1393

شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري در سـال 1393، با افزایشی به میـزان 14/8 درصد نسبت به سـال قبـل بـه عـدد 195/0 (بر مبنـاي سـال پایـه 1390) رسیـد. تغییرات ایـن شاخـص در مقــایسـه بـا تغییــرات ســال قبــل آن بـه میـزان 17/3 درصد کاهش یافته است. شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري در دو گروه اختصاصی "کالاها" و "خدمات" نسبت به سال 1392 به ترتیب 13/0 و 17/2 درصد افزایش یافته است. در گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها"، شاخصقیمت، " ادویه و چاشنی‌ها"، با 15/7درصد افزایش، بیشترین تغییرات و شاخصقیمت "گوشت قرمز و گوشت ماکیان" با 5/5 درصد افزایش، کمترین تغییرات را نسبت به سال 1392 داشته است. این شاخص در گروه‌هاي کالاهاي غیرخوراکی و خدمات، در گروه "آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها" با 24/5 درصد افزایش بیشترین تغییر و در گروه "ارتباطات" با 5 درصد افزایش کمترین تغییر را نشان میدهد. در سال 1393 ، در میان استان‌هاي کشور، بالاترین عدد شاخص کل متعلق به استان هرمزگان، برابر 215/3 و پایینترین عدد شاخص کل مربوط به استان قزوین برابر 180/1 بوده است.

شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانـوار‌هاي روستـایی در سال 1393، نسبت به سال 1392، 13/7 درصد افزایش یافته و به عدد 205/3 (برمبناي سال پایه 1390) رسیده است. شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌هاي روستایی در دو گروه اختصاصی "کالا‌ها" و "خدمات" نسبت به سال گذشته به ترتیب 12/2 و 18/2 درصد افزایش یافته است. در گروه "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها " ، بیشترین درصد افزایش مربوط به گروه "ادویه و چاشنی‌ها"، 15/2 درصد افزایش و کمترین درصد افزایش مربوط به گروه "گوشت قرمز و گوشت ماکیان" با 5/1 درصد افزایش بوده است. همچنین "دخانیات" 4/2 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در گروه‌هاي کالا‌هاي غیرخوراکی و خدمات بیشترین درصد افزایش مربوط به گروه "آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها" با 25/3 درصد افزایش و کمترین درصد افزایش درگروه "ارتباطات" با 8/2 درصد افزایش نسبت به سال گذشته مشاهده شده است. شاخص بهاي تولید کننده در کشور در سال 1393، با افزایشی به میزان 14/8 درصد نسبت به سال 1392 به عدد 204/5 (بر مبناي سال پایه 1390) رسید. تغییرات این شاخص در مقایسه با تغییرات سال قبل به میزان 19/7 درصد کاهش یافته است. شاخص بهاي تولید کننده در بخش "بهداشت و مددکاري اجتماعی" با 35/4 درصد افزایش نسبت به سال گذشته بیشترین افزایش و همچنین در بخش "ساخت (صنعت)" با 9/9 درصد افزایش نسبت به سال گذشته کمترین تغییرات مشاهـده شده است. شاخص بهاي کالاهاي صادراتی در سال 1393، با کاهشی به  میزان 0/5 درصد نسبت به سال 1392 به عدد 271/7 (بر مبناي سال پایه 1390) رسید. در این بخش بیشترین افزایش نسبت به سال قبل در گروه "انواع کفش" با 30/1 درصد افزایش و همچنین در بخش "محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن" با 10/3 درصد کاهش نسبت به سال گذشته کمترین تغییرات را داشته است.

مأخذ: شاخص‌های قیمت - سالنامه آماری کشور 1393

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!