پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت راه و شهر سازی - سازمان ملی زمین و مسکن - معاونت املاک و حقوقی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 10-15- خانوارهای دریافت کننده زمین برای احداث واحد مسکونی و مساحت اراضی واگذار شده تسط سازمان ملی زمین و مسکن 1380-1396 (هزار متر مربع)
سال
خانوار
مساحت
جمع مسکونی(1) غیر مسکونی(2)
1380 28992 7609 5187 2422
1385 50061 24442 5740 18703
(3)1390 14049 66472 2697 63775
1391 15664 24029 3074 20955
1392 12402 24849 2942 21907
1393 8076 11683 1236 10447
1394 11915 14975 1002 13973
1395 14480 21311 1661 19650
1396 12398 18523 1607 16916
1- اراضی واگذار شده به خانوار، اراضی مسکونی می‌باشد که هر واحد مسکونی برای یک خانوار در نظر گرفته شده است.
2- اراضی غیر مسکونی شامل تجاری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و.... می‌باشد.
3- علت کاهش ارقام نسبت به سال قبل به دلیل واگذاری اراضی در قالب طرح مسکن مهر بوده که در آمارذ مذکور لحاظ نمی‌شود
مأخذ: وزارت راه و شهر سازی - سازمان ملی زمین و مسکن - معاونت املاک و حقوقی. - جدول 15-10- سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!