پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 10-19- واحدهای مسکونی معمولی(1) برحسب تعداد خانوار معمولی ساکن 1375-1396
شرح جمع 1 خانوار 2 خانوار 3 خانوار 4 خانوار اظهار نشده
آبان 1375 10770112 9560465 970733 167590 37165 34159
آبان 1385(2) 15859926 14644368 1000102 172590 42866 ...
آبان 1395 22830003 22204147 528739 78443 18674 .
1) ارقام مندرج در سالهای 1345 ،1355و 1365 مربوط به تعداد كل واحدهای مسكونی است.
2) اطلاعات سال 1385 شامل خانوارهای گروهی و معمولی ساكن در واحدهای مسكونی معمولی میباشد.
مأخذ: اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری - 19-10 - سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!