پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395
 11-19- ظرفیت اقامتگاه‌های(1) کشور بر حسب درجه
سال
جمع اقامتگاه
هتل(2)
پنج ستاره چهار ستاره سه ستاره دو ستاره یک ستاره
اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت
1375 23897 48879 2421 4841 2016 3969 4690 9259 7104 13706 5113 9883
1385 29141 60279 2670 7059 4673 9597 7262 15506 8457 17543 5060 10524
1390 81999 221410 ... 9451 ... 17515 ... 56783 ... 53409 ... 72456
1393 84499 231647 5736 12511 7758 17810 13310 33087 10062 26232 7957 19361
1395 93110 248392 7517 15536 9132 20610 14260 36999 10652 25662 8555 23023
 
        ادامه  
سال
سایر
مهمانپذیر هتل آپارتمان مجتمع اقامتی پانسیون
اطاق تخت اطاق تخت اطاق تخت اطاق تخت
1375 (3)32273 (3)105660 967 2294 ... ... ... ...
1385 27882 75158 6637 14906 ... ... ... ...-
1390 27810 76927 9731 23581 ... ... ... ...
1393 23191 73259 12256 33063 2140 5913 3089 13411
1395 23285 62495 14883 46021 2997 9238 2029 8808
1) مجموع اقامتگاه‌ها تا قبل از سال ۱۳۹۳ شامل هتل، هتل آپارتمان، پانسیون، مهمانسرای جهانگردی، مجتمع جهانگردی، اردوگاه جهانگردی، پلاژ و متل است.
2) آمار میهمانسرای جهانگردی و متل‌ها نیز در ستون متل‌ها لحاظ شده است.
3) تعداد اطاق و تخت مهمانپذیر شاملزائرسراها هیز می‌شود.
مأخذ: اقتباس از داده‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - جدول 19-11 - سالنامه آماری کشور 1393+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!