پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 11-20- تعداد اقامتگاه‌های کشور(1) بر حسب درجه 1380-1396
سال
جمع اقامتگاه
هتل سایر
پنج ستاره چهار ستاره سه ستاره دو ستاره یک ستاره مهمانپذیر هتل آپارتمان مجتمع اقامتی پانسیون(2)
1380 2523 11 38 80 228 219 1782 95 70 ...
1385 1808 ... ... ... ... ... 1492 316 ... ...
1390 3034 21 78 708 867 1360 ... ... ... ...
1393 3343 28 85 244 318 357 1436 557 93 225
1394 3346 31 84 242 309 411 1334 620 93 222
1395 3408 36 105 294 348 370 1345 662 101 147
1396(2) 3320 42 115 296 342 304 1316 676 85 144
1) جمع اقامتگاه تا قبل از سال 1393 شامل هتل، هتل آپارتمان، پانسیون، مهمانسرای جهانگردی، مجتمع جانگردی، اردوگاه جهانگردی، پلاژ و متل است.
2) علت کاهش جمع اتاق و تخت اقامتگاهها در سال 1396 ،تفکیک متل از هتل در راستاي اصلاح و بازنگري آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسیسات اقامتی، گردشگري و نظارت بر آنها، مصوب سال 1394 هیات دولت میباشد.
مأخذ: اقتباس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - جدول 20-11 - سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!