پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1368
 شاخص‌های تراکم در واحدهای مسکونی معمولی نقاط شهری و روستائی کشور 1355-1365
شرح تعداد خانوار تعداد واحد مسکونی متوسط خانوار در واحد مسکونی متوسط اتاق در واحد مسکونی متوسط تعداد نفر در واحد مسکونی متوسط تعداد نفر در اتاق
1355
کل کشور 6709068 5305538 1,26 3,09 6,28 2,03
شهری 3264193 2377586 1,37 3,55 6,54 1,84
روستائی 3444875 2927952 1,17 2,71 6,07 2,24
1365
کل کشور 9626945 8288920 1,16 3,46 5,91 1,71
شهری 5527475 4685666 1,18 3,76 5,70 1,52
روستائی 4099470 3603254 1,13 3,07 6,19 2,02
مأخذ: مرکز آمار ایران - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار در 1368
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!