پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396

گزیده اطلاعات ساختمان و مسکن 1396

گزیده اطلاعات در سال 1396 حدود 122 هزار فقره پروانه ساختمانی بـا 59746 هزار متر مربع مساحت زیربنا توسط شهرداري‌ها صادر شده اسـت که نسبت به سال قبل به ترتیب 3,1 درصد افـزایش و 4,1 درصـد کاهش داشته است. لازم به ذکـر اسـت کـه بـیش از 84,6 درصـد پروانه‌هاي صادر شده مربوط به واحدهاي مسکونی است. در سال 1396 سرمایه‌گذاري بخش خصوصـی در نقـاط شـهري براي ساختمان‌هاي شروع شده، نیمه تمام و تکمیـل شـده حـدود 738148 میلیارد ریال بوده که 22,6 درصد نسبت بـه سـال قبـل افزایش داشته است. در سال 1396 شهرهاي تهـران، اصـفهان و اراك بـه ترتیـب بـا 51186 ،20219 و 17295 هزار ریـال بیشترین و یاسوج، ایلام و یزد به ترتیب با 3425 ،6078 و 6228 هزار ریال کمترین متوسط قیمـت یـک متـرمـربع زیربناي واحدهاي مسکونی معاملـه شــده در بنگـاه‌هـاي معامـلات ملکـی را داشتــه‌ا‌‌نـد. همچنـین در ایـن سـال شـهرهاي تهـران، کـرج و قـزوین بـه ترتیـب بـا 256496، 109271 و 90237 ریـال بـیشتـرین و شـهرهاي یـزد ، ایـلام و یاسوج به ترتیب با 29310 ، 29420 و 31575 ریــال کمتریــن متوسـط قیمـت اجاره بهاي ماهانه به ازاي یک متر مربـع زیربناي واحدهاي مسکونی را در قـراردادهـاي منعقـد شـده بیـن موجــر و مستأجر در بنگاه‌هاي معاملات ملکی داشته‌اند.

سانامه آماری کشور 1396

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!