پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات 1395

در سـال 1395 حـدود 118 هـزار فقـره پروانـه سـاختمانی بـا 62271 هزارمتر مربع مساحت زیربنا توسط شهرداريها صـادر شـده اسـت کـه نسبت به سال قبل به ترتیب 26/1 درصد و 14/0 درصد کاهش داشته است. لازم به ذکر است که بیش از 84 درصد پروانـ‌ههـاي صادر شده مربوط به واحدهاي مسکونی است. در سال 1395 سرمایه‌گذاري بخش خصوصی در نقـاط شـهري برای ساختمانهاي شروع شده، نیمه تمـام و تکمیـل شـده حـدود 602229 میلیارد ریال بوده که 14/14 درصد نسبت به سال قبـل کـاهش داشـته است. در سال 1395 شهرهاي تهران، اصفهان و اراك به ترتیب بـا 43121، 17548 و 15723 هزار ریال بیشترین قیمت و یاسوج، ایلام و یزد بـه ترتیب با 3281 ،5790 و 5956 هزار ریال کمترین قیمـت متوسط یـک متـرمـربع زیربناي واحدهاي مسکونی معاملـه شــده در بنگــ‌اههــاي معاملات ملکی را داشتـه‌اند. همچنین در این سـال شـهرهاي تهـران، کرج و قزوین به ترتیب با 221115 ،97084 و 82167 ریال بیشترین قیمت و شهرهاي ایلام، یزد و یاسوج بـه ترتیـب بـا 26957 ، 27101 و 29600 ریـال کمتریـن قیمـت متوسـط اجاره بهاي ماهانه به ازای یک  متر مربع مربع بنائی واحدهاي مسکونی را در قـراردادهـاي منعقـد شده بین مؤجز و مستأجر در بنگاههاي معاملات ملکی داشته‌اند.

سالنامه آماری کشور 1395

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!