پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر آمارهاي جمعیت ، نیروي کار و سرشماري
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
4-2- شاخص‌هاي عمده نیروي کار (مرد و زن) در جمعیت 10 ساله و بیشتر برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی - کل کشور 1390-1396 (درصد)
شرح
نرخ مشارکت اقتصادی
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری ۲۴-۱۵ ساله
نرخ بیکاری ۲۹-۱۵
سهم اشتعال ناقص
سهم اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی
کشاورزی صنعت خدمات
1390 36,9 12,3 26,5 24,0 9,0 18,6 33,4 48,0
1393 37,2 10,6 25,2 21,9 9,6 17,9 33,8 48,3
1395 39,4 12,4 29,2 25,9 10,3 18,0 31,9 50,1
1396 40,3 12,1 28,4 25,3 10,4 17,6 32,0 50,4
مأخذ- مرکز آمار ایران - دفتر آمارهاي جمعیت ، نیروي کار و سرشماري - جدول 4-2- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!