پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Spiegel online
تاریخ ایجاد: 13.8.2013
تاریخ قرائت: 3.3.2016

بیکاری جوانان در ایران: بالاتر از سیاهی رنگ دگر نباشد  2011

نرخ بیکاری به طور رسمی در سال 2011 حدود 15٪ بوده است. به عقیده متخصصین نرخ بیکاری در این سال بسیار بیش‌تر از نرخ فوق‌الذکر بوده است

نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 ساله به طور رسمی 23٪ تعیین شده است.

دولت ایران قول داده بود که بین سال‌های 2006 تا 2012 حدود 100 هزار محل کار جدید به وجود آورد ولی تا تاریخ مقرر فقط 14 هزار محل جدید به وجود آمد.

 

منبع آمار: اقتباس از داده‌های  Spiegel online  چهار شنبه 14.08.2013

قرائت شده در 3 مارس 2016

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!