پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: statistika
تاریخ قرائت: 22.3.2021
 بیکاری در ایران از 1991 تا 2024
سال درصد بیکاران نسبت به جمعیت قادر به کار
1991 11,00%
1992 10,71%
1993 10,38%
1994 9,95%
1995 9,52%
1996 9,10%
1997 9,64%
1998 10,21%
1999 10,87%
2000 11,45%
2001 12,07%
2002 12,80%
2003 11,55%
2004 10,30%
2005 12.10%
2006 11,20%
2007 10,60%
2008 10,48%
2009 11,97%
2010 13,52%
2011 12,45%
2012 12,63%
2013 10,44%
2014 10,57%
2015 11,06%
2016 12,43%
2017 12,10%
2018 12,04%
2019 11,38%
2020 11,18%
2021 11,10%
2022 11,08%
2023 11,00%
2024 10,99%
Quelle: statistika - gelesen 22.3.2021
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!