پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه - اداره آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 15-2- جرایم واقع شده در حوزه استحفاظی نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران برحسب موضوع 1392-1396
شرح
قتل
مرگ های مشکوک (نفر) نزاع و درگیری شرارت
خودکشی سایر موارد فردی دسته جمعی زورگیری و باچگیری (اخاذی) چاقو و قمه کشی سایر شرارت ها دستگیر شدگان
1392 1906 3565 22114 330694 5229 3971 2976 2218 13264
1395 1777 3778 23890 670729 6454 120 4163 2100 6077
1396 1888 3930 23535 654245 6244 106 4992 1610 5984
مأخذـ نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه - اداره آمار جدول 2-15- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!