پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 15-2- جرایم واقع شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب موضوع 1391-1396
شرح
قتل (نفر)
مرگ‌های مشکوک (نفر) نزاع و درگیری شرارت
خودکشی سایر موارد فردی دسته جمعی زورگیری و باجگیری (اخاذی) چاقو و قمه کشی سایر شرارت‌ها دستگیر شدگان
1391 1896 3559 22651 309302 5853 5513 2746 2188 19270
1392 1906 3565 22114 330694 5229 3971 2976 2218 13264
1393 1906 3723 22880 599328 6626 656 4206 2212 8173
1394 1920 3683 22400 789490 7639 166 5107 3156 7339
1395 1777 3778 23890 670729 6454 120 4163 2100 6077
1396 1888 3930 23535 654245 6244 106 4992 1610 5984
مأخذ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار - جدول 2-15- سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!