پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران - معاونت طرح و برنامه و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 برخی از موارد سرقت
  اماکن خصوصی اماکن دولتی منزل مغازه اتومبیل موتورسیگلت لوازم خودرو و وسائل داخلی آن احشام دستگیر شدگان انواع سرقت ها
1391 47889 4934 71588 20300 74211 84380 230040 12134 306570
1392 76607 6880 88773 23605 86086 91599 285878 12246 328309
1393 81551 6024 89109 22367 80410 82421 271494 13398 295036
1394 76698 4518 87898 22640 76702 78085 242643 16380 247070
1395 76782 5002 84827 21379 74959 70075 235887 16995 343425
1396 89659 5355 88201 20785 69024 70678 235042 18551 310843
ماخذ: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران - معاونت طرح و برنامه و بودجه - اداره آمار - جدول 3-15- سالنامه آماریک کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!