پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 15-6- دستگیرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف شده به تفکیک نوع جرم 1380-1396
سال جمع کل قاچاقچیان و عامل توزیع کننده مواد مخدر معتاد و مصرف کننده مواد مخدر اتباع بیگانه
1380 316391 113317 199950 3124
1390 272568 252197 16789 3582
1395 402629 248686 147771 6172
1396 413084 241495 166389 5200
مأخذ- ریاست جمهوري- دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر - جدول 6-15- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!