پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه - اداره آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 15-2- تعداد خودکشی 1392-1396
شرح قتل خودکشی
1392 1906 3565
1395 1777 3778
1396 1888 3930
مأخذـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه - اداره آمار جدول 2-15- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!