پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح وبرنامه وبودجه.اداره آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
 رونده هاي تشكيل شده در مورد اقدام به خودكشي در حوزه استحفاظي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران برحسب جنس و سن 1375 - 1393
سال و جنس جمع 17 ساله و کمتر 18-24 ساله 25-34 ساله 25 ساله و بیشتر
مرد و زن
1375 2818 373 1048 710 687
1380 3275 339 1248 895 793
1385 3594 263 1509 1175 647
1390 3315 166 1358 1287 504
1393 4090 214 1415 1655 806
مرد
1375 1539 157 513 403 466
1380 2045 188 746 607 504
1385 2282 146 984 816 436
1390 2363 78 918 981 386
1393 2914 112 963 1222 627
زن
1375 1279 216 535 307 221
1380 1230 151 502 288 289
1385 973 112 472 266 123
1390 952 88 440 306 118
1393 1176 102 472 433 169
مأخذ-نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح وبرنامه وبودجه.اداره آمار - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!