پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخد
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396
 15-6- دستگیر شدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف شده به تفکیک نوع جرم 1375 - 1396
سال جمع کل قاچاقچیان و عوامل توزیع کننده مواد مخدر معتاد و مصرف کننده مواد مخدر اتباع بیگانه
1375 139502 57839 80416 1247
1385 426809 133332 289957 3520
1390 272568 252197 16789 3582
1393 354409 267396 81852 5161
1394 359095 244346 109003 5746
1395 402629 248686 147771 6172
1396 413084 241495 166389 5200
مأخذ: اقتباس از داده‌های ریاست جمهوری- دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخد - جدول 6-15- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!