پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: رياست جمهوري - دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر.
تاریخ ایجاد: 1394
انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده 1375-1394
شرح مواد مخدر (کيلوگرم) ساير موارد
  جمع مواد افيوني کانابيس محرک ها کوکائين ساير مواد آمپول و قرص هاي روانگردان مواد پيش ساز (ليتر)
  هروئين(هروئين، کراک، کريستال) مرفين ترياك و شيره ترياك حشيش گراس شيشه (متامفتامين)
١٣٧٥.............. 191839 1218 12425 165808 12085       303 0 0
١٣٨٠.............. 140134 3612 7078 71201 51970       6273 0 0
١٣٨٥.............. 424557 11592 11174 325686 58209       17896 7353299 0
١٣٩٠.............. 493902 20559 6620 381920 64873 13652 4431 1 1846 1791229 3877
١٣٩١.............. 504713 8210 6782 381389 61358 37980 2729 1 6264 4965183 7948
١٣٩٢.............. 572778 14767 13575 440531 86790 0 3626 14 13476 11704591 58319
١٣٩٣.............. 555131 14161 10954 432110 81103 8561 2621 45 5578 109769954 157068
١٣٩٤(٢) 620267 17972 8276 471559 100208 17425 1846 10 2971 60053538 263687
آذربايجان شرقي.............. 1676 30 0 1057 58 507 8 0 15 90140 20
آذربايجان غربي.............. 3059 816 230 1174 138 487 194 1 19 586347 6007
اردبيل.............. 1007 7 0 883 26 73 14 0 5 67467 0
اصفهان.............. 40314 1594 1015 31417 4090 1934 74 0 190 24896 118
البرز.............. 8231 190 123 2554 3773 1508 69 0 14 1305817 2202
ايلام.............. 403 6 0 382 1 0 13 0 2 4522 0
بوشهر.............. 3004 35 0 1426 1515 8 3 0 18 120902 164
تهران.............. 29020 664 1089 17917 4725 3958 601 9 57 519456 43759
چهار محال وبختياري.............. 1100 17 0 967 76 20 1 0 19 1963 0
خراسان جنوبي.............. 25255 344 322 21986 2326 158 12 0 107 1990 0
خراسان رضوي.............. 24312 1675 57 18735 2958 425 137 0 324 294282 87135
خراسان شمالي.............. 1612 9 0 1427 9 156 2 0 9 50116 40
خوزستان.............. 5447 41 128 2946 2197 17 94 0 24 1108612 1130
زنجان.............. 1053 13 0 688 140 198 11 0 3 16539 863
سمنان.............. 8010 134 293 5846 1300 414 18 0 5 41893 190
سيستان و بلوچستان.............. 164364 5097 1633 129522 26369 212 151 0 1379 144640 5339
فارس.............. 30550 779 10 24322 4856 395 47 0 142 460311 42
قزوين.............. 1379 37 0 1032 95 187 20 0 8 38313 1728
قم.............. 8852 89 200 6595 1950 10 2 0 5 14461 0
كردستان.............. 1265 5 0 227 82 910 35 0 5 283756 3188
كرمان.............. 105130 3211 2460 83765 15404 29 74 0 186 159851 0
كرمانشاه.............. 2452 74 306 1801 213 25 23 0 9 17167 540
كهگيلويه و بوير احمد.............. 4585 6 0 3797 636 129 0 0 16 34572 30
گلستان.............. 2569 3 0 1736 409 398 14 0 10 83408 2418
گيلان.............. 4503 64 0 1213 789 2354 17 0 67 33313 82
لرستان.............. 3820 125 0 3239 278 143 19 0 15 31674 530
مازندران.............. 3848 12 0 1989 860 812 61 0 114 88709 159
مركزي.............. 6119 87 130 4187 719 955 23 0 17 36553 495
هرمزگان.............. 85495 257 5 66902 18220 4 18 0 88 54317064 107403
همدان.............. 4344 149 0 3202 114 795 72 0 13 74561 81
يزد.............. 37490 2402 276 28624 5883 201 18 0 85 243 24
١) آمار در ستون ساير درج شده است.
٢) اختلاف در سرجمع به دليل تبديل واحد از گرم به كيلوگرم است.
مأخذ : رياست جمهوري - دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر.
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!