پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
3-19- مهاجران وارد شده (مرد و زن) طی 5 سال گذشته برحسب جنس سن و محل اقامت قبلی (براساس آخرین جابجایی): آبان 1395
محل 1395
جمع 4300988
استان محل سرشماری
شهرستان محل سرشماری
شهر 347617
آبادی 437987
سایر شهرستانهای استان
شهر 1117640
آبادی 205186
اظهار نشده شهرستان
شهر 2468
آبادی 171
استانهای دیگر
شهرستان
شهر 1883524
آبادی 174479
اظهار نشده شهرستان
شهر 4712
آبادی 239
اظهار نشده استان و شهرستان
شهر 3304
آبادی 352
خارج از کشور 110829
اظهار نشده محل اقامت قبلی 12480
مأخذ: مأخذ - مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري - جدول 19-3- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!