پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سایت اخبار علمی https://akhbarelmi.ir/138989
 برخی اطلاعات آماری در مورد پناهندگان 2014-2018
پناهنده از پناهنده به تعداد سال مأخذ
افغانستان ایران 951142 2014 https://www.unhcr.org/ir/fa/refugees-in-iran/"}">https://www.unhcr.org/ir/fa/refugees-in-iran/
عراق ایران 28268 2014 https://www.unhcr.org/ir/fa/refugees-in-iran/"}">https://www.unhcr.org/ir/fa/refugees-in-iran/
پناهندگان از کشورهای مختلف ایران 979410 2016 https://iranhr.net/fa/articles/3688/"}">https://iranhr.net/fa/articles/3688/
ایران با پاسورت ایرانی و پناهندگی آلمان 70000 2013 ویکی پدیا - پناهندگان ایران در آلمان
ایرانی با پاسپورت آلمانی آلمان 80-90000 2013 ویکی پدیا - پناهندگان ایران در آلمان
ایران همه کشورها 217000 2018 سایت اخبار علمی https://akhbarelmi.ir/138989
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!